Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

Get Adobe Flash player


                                  


                                                                                                             


Znak najwyższej jakości

            

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum Geodezji i Kształtowania Środowiska Nr 12 w Krakowie jest wśród 500 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2020 i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2020".

Szkoła promująca zdrowie

Szkola w mediach

    Pisali o nas

          Mówili o nas

Nasze szkoły

TECHNIK INŻYNIERII ŚRODOWISKA I MELIORACJI

PROJEKTUJ I ULEPSZAJ ŚWIAT”


Technik inżynierii środowiska i melioracji organizuje i prowadzi roboty związane z budową obiektów gospodarki wodnej oraz uczestniczy w przygotowaniu harmonogramów robót wodno-inżynierskich; kieruje bezpośrednio pracami związanymi z utrzymaniem obiektów gospodarki wodnej. To kierunek zamawiany na wyższych uczelniach!

Uzyskiwane kwalifikacje

 • RL. 23. Organizacja i prowadzenie robót związanych z budową obiektów inżynierii środowiska
 • RL. 24. Organizacja i prowadzenie robót melioracyjnych

Przedmioty wiodące

 • Budownictwo i obiekty inżynierii środowiska.
  Podczas nauki zapoznasz się z m.in. z klasyfikacją i eksploatacją obiektów gospodarki wodnej takimi jak: zapory wodne, jazy, obwałowania rzek, zbiorniki retencyjne.
 • Organizacja budownictwa w inżynierii środowiska i melioracji
  Tematyka zajęć związana jest z gospodarką wodno-ściekową na terenach wiejskich oraz z zagospodarowaniem odpadów.
 • Melioracje wodne
  Poznasz zasady regulacji stosunków wodnych w gruncie dla celów rolnictwa i budownictwa, sposoby nawadniania i odwadnianie gruntów i budowli.
 • Pracownia techniczna
  Nauczysz się obsługiwać najbardziej popularny program do projektowania jakim jest AutoCAD oraz sam będziesz wykonywał rysunki podstawowych budowli inżynieryjnych wraz z wymiarowaniem.
 • Kontrola jakości w inżynierii środowiska i melioracji
  Dowiesz się na czym polega kontrola wykonania prac melioracyjnych, analiza zgodności wykonanych prac zgodnie z normami i przepisami, protokoły odbioru robót obiektów gospodarki wodnej.

Przygotowanie do wykonania zadań zawodowych

Poprzez osiągnięcie efektów kształcenia zawartych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie absolwent będzie przygotowany do wykonania następujących zadań zawodowych:

 • organizowania i prowadzenia robót związanych z wykonaniem i eksploatacją obiektów gospodarki wodnej,
 • zaprojektowania sieci i instalacji wodociągowej oraz kanalizacyjnej,
 • dobierania procesów i urządzeń do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków,
 • unieszkodliwiania i utylizacji odpadów,
 • organizowania i prowadzenia robót związanych z wykonaniem i utrzymaniem dróg dojazdowych do gruntów rolnych,
 • organizowania i prowadzenia robót regulacyjnych na małych ciekach wodnych oraz obiektach przeciwpowodziowych,
 • organizowania i wykonania robót melioracyjnych, a także wszelkich robót związanych z wykonaniem stawów rybnych.

Praktyki zawodowe

W klasie III czterotygodniowa praktyka w przedsiębiorstwach m.in. wodno-kanalizacyjnych, Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej, biurach projektów inżynierii środowiska, wydziałach infrastruktury komunalnej i ochrony środowiska w gminach

Przyszłość absolwenta

Możliwość kontynuowania nauki na wyższych uczelniach np na kierunku „Inżynieria Środowiska", który został uznany za adekwatny do standardu studiów inżynierskich, obowiązującego w krajach Unii Europejskiej, a dyplomy absolwentów uprawniają do uzyskania tytułu inżyniera europejskiego (EUR ING) bez konieczności nostryfikacji. Uprawnia to do prowadzenia działalności inży­nierskiej w krajach zachodnioeuropejskich i innych. Absolwenci mogą być zatrudniani w przedsiębiorstwach wykonawczych i usługowych związanych z melioracjami i inżynierią środowiska, w firmach i jednostkach samorządu terytorialnego zajmujących się gospodarką przestrzenną i komunalną oraz melioracją i zagospodarowaniem użytków rolnych.

Dlaczego warto kształcić się w zawodzie technik inżynierii środowiska i melioracji

 • Zdobędziesz kompleksową wiedzę związaną z przekształcaniem środowiska naturalnego
 • Tylko u nas w tym zawodzie nauczysz się obsługiwać najbardziej popularny program do projektowania jakim jest Auto CAD
 • Dzięki dwóm kwalifikacjom jakie uzyskasz w trakcie nauki staniesz się postrzegany jako specjalista w swojej dziedzinie.
 • Praktyki zawodowe pomogą ci wejść w środowisko zawodu dzięki temu łatwiej w przyszłości odnajdziesz się na rynku pracy
 • Uzyskując tytuł technika otrzymujesz Europass, który daje Ci możliwość podjęcia pracy w zawodzie w Unii Europejskiej
 • Możesz dalej kształcić się na kierunku Inżynieria Środowiska na wyższych uczelniach i uzyskać tytuł inżyniera europejskiego (EUR ING)

Partnerzy Szkoły

Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej im. Gabriela Narutowicza  ul. Lea 235 30-133 Kraków 

zsgdigw@wp.pl  tel. 12-637-46-69,  fax 12-636-61-15 www.szkolaimnarutowicza.krakow.pl 

rada.rodzicow.zsgdigw@gmail.com     


Polityka prywatności


Strona na której się znajdujesz korzysta z plików Cookies. Pamiętaj, że możesz zmienić ich ustawienia w swojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie .

Akceptuje pliki cookies na tej stronie.